Heltäckande försäkring

När affärer och uppdrag görs upp genom Gigger ingår alltid ett grundskydd av försäkringar med ansvars-, olycksfalls- samt tjänstereseförsäkring. Vid uppdrag som inte är förhandlade genom Gigger är det viktigt för egenanställda att informera Gigger om uppdraget innan för att vara fullt försäkrad. Våra försäkringslösningar är framtagna av Söderberg & Partners tillsammans med IF.

 

Allmän ansvarsförsäkring inklusive produktansvar, sak- och personskada

Ansvarsförsäkringen ger skydd för de ekonomiska konsekvenserna till följd av sak- & personskada orsakad av Giggers egenanställda till följd av vårdslös- och/eller oaktsamhet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen gäller även för ekonomisk följdskada till ersättningsbar person- eller sakskada.

 

Vid eventuella skadeståndskrav är försäkringsbolagets åtagande:

 • Utreda
 • Förhandla
 • Föra talan
 • Betala skadestånd

 

De vanligaste undantagen är:

 • Utfästelse eller garanti
 • Uppsåtlig, grov vårdslöshet eller förutsebar skada
 • Skada genom trafik
 • Enbart rådgivande verksamhet
 • Asbest och PCB
 • Flera undantag finns vid särskilt riskfyllda projekt/avtal som kräver utökning

Skadeanmälan skall göras omgående till support@gigger.se.

 

Olycksfallsförsäkring

Definitionen av olycksfall lyder; ”Kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse”. I olycksfallsförsäkringen ingår bland annat ersättning för vård, läkemedel, resekostnader, tandbehandling, rehabilitering samt ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet. Försäkringen gäller under arbetstid samt till- och från arbetet. Försäkringen gäller utan självrisk.

 

Läke-, rese- & tandbehandlingskostnader

Försäkringsbelopp, max: 25 000 kr

Ersättning lämnas med nödvändiga och skäliga kostnader. Det här kan vara receptbelagd medicin, hjälpmedel, behandling, sjukhusvård mm som läkare föreskriver för skadans läkning. Resekostnader avser kostnader i samband med den offentliga vården. Tugg eller bitskada ersätts ej.

 

Merkostnader

Försäkringsbelopp, max: 10 000 kr

 • Kläder och normalt burna tillhörigheter som skadas i samband med olycksfallet. Personliga tillhörigheter innebär tillhörigheter som en person normalt bär med sig. Ex: Glasögon, armbandsklocka mm. Verktyg, kameror, laptops och dylikt ingår inte.
 • Oundvikliga merkostnader som uppstått under den akuta läkningstiden.

 

Kristerapi

Försäkringsbelopp, max: 10 behandlingar

Försäkringen tillhandahåller kristerapi hos legitimerad psykolog för försäkrad som får en akut psykisk kris, som lett till eller hotar att leda till allvarlig funktionsnedsättning, och som förorsakats av allvarlig traumatisk händelse.

 

Rehabilitering & hjälpmedel

Försäkringsbelopp, max: 40 000 kr

Om olycksfallet leder till behandling av läkare eller tandläkare lämnar IF ersättning för:

 • Vård och behandling som behandlande läkare remitterat dig till
 • Arbetsprövning, arbetsträning och omskolning

 

Medicinsk invaliditet pga olycksfall

Försäkringsbelopp, max: 400 000 kr

Med medicinsk invaliditet avses, av olycksfallet orsakad och, för framtiden bestående fysisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas också bestående värk och förlust av sinnesfunktion eller inre organ. Klart framträdande ärr och annan kosmetisk defekt till följd av olycksfall som krävt läkarbehandling ersätts också.

Försäkringen betalar invaliditetsersättning vid olycksfall som inom tre år leder till mätbar medicinsk invaliditet.

 

Dödsfall

Försäkringsbelopp, max: 40 000 kr

Rätt till ersättning föreligger om den försäkrade avlider på grund av olycksfallet inom tre år från skadetillfället. Utbetalas till dödsboet.

 

Olycksfallsförsäkringen täcker mycket men några undantag finns

Försäkringen gäller endast vid olycksfall och inte för medvetet framkallade skador. Inte heller lämnar den ersättning för skador i samband med farliga aktiviteter. Om du arbetar med något särskilt riskfyllt måste det alltid meddelas då det kan erfordra tilläggsavtal.

 

Vid olycksfall eller sjukdom

Om den försäkrade råkar ut för ett olycksfall eller drabbas av sjukdom ska den försäkrade omedelbart:

 • Kontakta läkare
 • Följa läkares föreskrifter
 • Följa IFs och Giggers anvisningar

 

Tjänstereseförsäkring

Vi är måna om våra egenanställda och har därför alltid ett extra skydd för att man inte ska vara oförsäkrad. Försäkringen gäller i hela världen. Länder/platser dit UD avråder erfordrar tilläggsavtal. Tjänstereseförsäkringen ger ett skydd även utanför arbetstid, om ni till exempel skulle vara tvingade att övernatta på hotell vid arbete. Några utvalda delar:

 

Sjukdom och olycksfall

Försäkringsbelopp, max: Nödvändiga & skäliga

Ersättning för sjukvårdskostnader inklusive kostnader för hemtransport, merkostnader och anhörigas kostnader för resa till den försäkrade.

 

Reseavbrott

Försäkringsbelopp, max: nödvändiga & skäliga

Ersättning för merkostnader som resekostnader om den försäkrade måste avbryta sin resa i förtid pga exempelvis sjukdom.

 

Avbeställningsskydd

Försäkringsbelopp, max: 25 000 kr

Försäkringen gäller för avbeställningskostnader om en köpt icke ombokningsbar biljett (resa/arrangemang) avbokas på grund av ersättningsbar skada.

 

Resestartskydd

Försäkringsbelopp, max: 30 000 kr

Blir den försäkrade försenad till inbokad avresa eller inbokad hemresa, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för att hinna fram i tid till platsen för avresan/hemresan (till exempel flygplats eller järnvägsstation) eller för att ansluta sig till resan om orsaken till försening är att allmänt färdmedel eller privat eller hyrd bil som den försäkrade åker med till resans utgångspunkt försenas och förseningen beror på väderleksförhinder, tekniskt fel, trafikolycka eller oförutsett trafikhinder på den direkta färden till utgångspunkten.

 

Privat ansvar

Försäkringsbelopp, max: 10 000 000 kr

Om ni privat orsakar en skada där ni kan vara skadeståndsskyldiga.

 

Självriskskydd

Försäkringsbelopp, max: nödvändiga & skäliga

Lämnar ersättning för egen- eller korttidshyrd personbil. Vid korttidsuthyrning är beloppet max 15 000 SEK

 

Bagageförsening

Försäkringsbelopp, max: 6 000 kr

Ersättning kan lämnas om bagage blivit försenat vid utresa.

 

Läkekostnader

Försäkringsbelopp, max: nödvändiga & skäliga

Till hänvisad sjukvårdsinrättning av IF.

 

Medicinsk invaliditet

Försäkringsbelopp, max: 800 000 kr

 

Dödsfall under tjänsteresa

Försäkringsbelopp, max: 400 000 kr